Slider

Sunday, January 18

CHENNAI - A BLEND OF THE TRADITIONAL AND MODERN

This post is part of the blog tag titled, The CBC Tablog - 3, where CBC stands for Chennai Bloggers Club, a group where bloggers from Chennai gather and discuss everything under the sky including blogging and blogs. About 20 bloggers from Chennai are participating in this blog tag where  we will write about our favorite city Chennai and how it stands as a testament to the blend of the traditional and the modern. So here's my post for the CBC tablog - 3
read the previous post here

அன்றைய மதராஸ் மேன்மையா?
இன்றைய சென்னை செழுமையா?
பட்டிமன்றமா? இல்லை!!இல்லை
பகருவோம் உண்மையை

மந்தைகள் மேயும் புல்வெளி மந்தைவெளி-இன்று
சந்தைகள் நிறைந்த சந்துகளானதே!!

மயில்கள் ஆடி அழககூட்டிய மயிலாப்பூரிலோ-இன்று
மனிதத்  தலை தவிர வேறில்லையே!!

பூந்தோட்டமாய் பூத்துக்குலுங்கிய நந்தனம்-இன்று
பூவுலகம் வியக்கும் நாகரீக முன்னேற்றம் கண்டதே!!

ஆதி அந்தமுமாகிய சிவனின் திரிசூலம்
ஆதி அந்ததையும் இணைக்கும் விமான நிலையமானதே!!

அல்லிமலர் குளங்களால் நிறையப் பெற்ற திருஅல்லிக்கேணி
அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளால் நிறைந்து போனதே!!

வண்டல்மண் படுகையான வண்டலூர் இன்று
விலங்குகளின் சரணாலயமானதே!!

வில்வமரங்களால் சூழப்பட்ட வில்லிவாக்கம் இன்று
வீட்டுமனை விரிவாக்க திட்டத்தால் விரிந்து பரந்து போனதே!!

இன்னும் சொல்லாம் இப்படியான மாற்றங்களை,
மாற்றங்களே மாறும்!இதுதான் நியதி!!

நீரோட்டத்தின் பாதையிலே பயணிப்போம்.

மாற்றங்களை மனகட்டுப்பாட்டுடன் ஏற்போம்.
மனமொத்த கருத்துடன் வாழ்வோம்.


image: google

For those who do not read Tamil, Here is the exact translation in English!

Andraiya Madras menmaiya?
Indraiya chennai chezhumaiya?
Pattimandrama? Illai Ilaai
Pagaruvom unmaiyai.

Mandhaigal meyum pulveli Mandaiveli-Indru
sandhaigal niraindha sandhaiyanathe!!

Mayilgal Aadi azhakoottiya Mayilapoorilo-Indru
Manitha thalai thavira verillaiye!!

Poonthottamai Pooththukulungiya Nandhanam- Indru
Poovulagu viyakkum Nagariga Munnetram kandathe!!

Aadhi andhamumagiya sivanin idamana Thirisulam Indru
Aadhi andhathaiyum inaikkum vimananilaiyamanathe!!

Allimalar kulangalal niraiyappetra Thiru allikeni-Indru
Adukkumadi kudiyiruppukalal niraindhu ponathe!!

Vandalman paduhaiyana Vandalur-Indru
Vilangukalin saranalayamanathe!!

Vilvamarangalal soolappatta villivakkam-Indru
Veettumanaivirivakka thittaththal virindhu parandhu ponoathe!!

Innum sollalam ippadiyana matrangalai
Matrangale marum! Idhudhan niyathi!

Neerottathin pathaiyile payanippom

Matrangalai manakattuppattudan erpom.

Manmotha karuthudan vazhvom.


I would really like to thank my mom (Gayathri) helping me to place the correct tamil words in the sentences and to write the poem!!

I pass the baton to ASHA SUNIL-SAISHYAM :) and looking forward to her thoughts on the same.

Tuesday, January 13

NEEM- The magic leaf

It was the first portions Class of the year and the Hogwards 3rd years where given a task to prepare the most effective magic medicine using one main ingredients. The Class was divided into groups and Harry, Ron, Hermione where in one group.

"I know the ingredient we are going to use for this project" said Hermione rushing to the library.

Hermione opened Magic leaf Potions book carefully, and the three of them bent over the damp-spotted pages. It was clear from a glance why it belonged in the MAGIC MEDICINE Section. 
Some of the potions had effects to treat malaria, diabetes, worms, and cardiovascular and skin diseases. They also seem to  be antithetical, anti fungal, anti-diabetic, antibacterial, antiviral, contraceptive and sedative.


"Here it is," said Hermione excitedly as she found the page headed The Azadirachta indica.  It was decorated with drawings of people having clean, glowing skin along with the drawings before the use of this magic leaf.

"This leaf has been used in India for over two millennium" said Ron scanning through the other page of the book

"This portion when used on a person, clears acne and dark pigmentation, prevents recurrence of black heads, turns skin clear,treats pimples, controls excess oil and also treats eczema, which are the major problems faced when it comes to pimples"  Hermione continued as if she has scanned through the entire book.

"Popping (bursting) pimples can make the skin infection worse and also Breakouts of pimples
 can be made worse by the stress and anxiety, makeup , dirt and greasy hair,germs and excess oil"

"Some severe pimples can lead to significant swelling and may appear on the back and chest.
If a breakout occurs, severe acne are developed and hence the dark sports. 
There is also the danger that untreated severe acne may result in visible scars on the skin" said Ron caressing his cheeks

 Harry joined in saying "Our skin faces pollution, bacteria and excess oil everyday and is prone to impurities and pimples. Dirt, grime and pollutants also leave the skin looking dull and lifeless."

"This is the most simple treatment for clear skin that  I've ever seen," said Hermione as they scanned the recipe. 

"Neem leaves, water, tea tree extracts," she murmured, running her finger down the list of ingredients. "Well, they're easy enough, they're in the kitchen store cupboard,
we can help ourselves.

"All right, we'll do it said Ron. "Lets make the best skin treatment product ever".

"How long will it take for the treatment to be effective anyway?" said Harry as Hermione,
looking happier, opened the book again.

 "I'd say  the treatment's effect will be seen in anytime between a week to a month"

Ok, what are the portions that we are going to make today? asked harry,

After scanning the book several times hermione said "Garnier Pure Active Neem.
The ingredients that we are using to prepare this face wash fights germs, fights pollution and also excess oil which are the main reason for pimples and pimple marks"

"By Gently massaging on the damp face using your fingertips carefully avoiding the eye contour area and Rinse thoroughly does the wonder. For best results it is better to use twice a day"

Harry, Ron and Hermione started preparing this face-wash and where successful. The face-wash was given to the fellow students to see how effective the preparation has been.

"The face wash feels very creamy and smooth while lathering which I like about it! It rinses off easily and gives a squeaky fresh clean skin. I love the way it cleans my skin off dirt and dullness. It instantly lends freshness to my face and makes it appear fresh" said Angela johnson to whom the product was given.

The Trio where successful in bringingout an amazing product with the magic ingredient that kept up to its promise of NO PIMPLE and NO MARKS


This blog is written as a part of the Garnier pure active neem Indiblogger contestWednesday, January 7

IMAGINE A DAY

Imagine a day without clothing and shelter,
Imagine a noon without lunch and water,
Imagine a travel without bus and car,
imagine a night without bed and fan,
Imagine a evening without light and in darkness,

Imagining a day without the basic needs,
by the feel, my heart bleeds,
Can we live without the luxury?
When there are thousand living hungry?

Many meet the essentials by crumbling to the bones,
beating the hammers red, ripping through the community homes,
till death rears them a throne,
In the known city ,with the known people but still alone!

What have the elected men done to eradicate poverty?
other than showing their authority?

Lets not be sorry for nothing we have done,
this is a battle that has to be fought together and has to be won!


Monday, January 5

The beauty of TimeThere was a time, when people did not want to know,
Anything but truth,
There was a time, when people did not want to know,
Anything but goodness,
There was a time, when people did not want to know,
Anything but useful,
But all those where the good old times,
When men respected the men,
Men respected the women,
Truth prevailed, atrocities veiled 
And the world was young and was a nice place to live!

Here is the time when people,
Want to hear the evil, not the truth!
Here is the time when people,
Want to see the evil, not the goodness!
Here is the time when people,
Want to speak the evil, not anything useful!
Respect is a word to be searched in the dictionary!
Truth has veiled, and atrocities prevail!
And the world has grown older,

When will those days be cyclically regenerated?
Arising from the ashes of the present!
Is the goodness and the virtue dying in the present day?
To be reborn as a phoenix bird?

History repeats itself,
 First as tragedy, second as farce
but hope always prevails,
Seeing the invisible, feeling the intangible and achieving the impossible.Friday, January 2